FAQ

Své dotazy nám můžete posílat na emailovou adresu podpora@digis.cz.

FAQ

Co je to GIS?

GIS – geografický informační systém

         Informační systém pro zobrazení a správu geografických dat – geodat 

Geografický informační systém (GIS) je technologie a nástroj, který používá a zpracovává údaje polohově vázané k povrchu Země, je schopný pracovat s digitálními mapami i s popisnými databázemi, propojit prostorové (grafické) a popisné (negrafické) databázové údaje, vyhodnocovat požadavky, které kombinují klasické databázové dotazy s geografickými údaji, vyhledávat a analyzovat databázové údaje prvků a výsledky pak přehledně zobrazit ve formě mapových výstupů, sestav, apod.

     Geodata tvoří objekty (geoobjekty)

     GRAFICKÉ informace

 • reálné, existující, které mají vztah k určitému místu a určitému datu
  •  např. Inženýrské sítě, komunikace, dopravní značení, TM
 • nereálné, představující určitý pohled na území z nějakého specifického hlediska
  • např. KN – rozdělení území podle majetkových vztahů, ÚP – funkční plochy, hranice CHKO

      POPISNÉ informace - jednoduché tabulkové údaje i databázové systémy (moduly)

 • Atributy objektů
 • Textové i obrazové dokumenty

 

 GIS – geografický informační systém

 • Propojuje grafické a popisné informace a tím umožňuje vidění různých informací v souvislostech – prostorové dotazy
  • pro úřady - KN + sítě + PMK +OF + ÚP = územní rozhodnutí – stavební povolení
  • Pro podniky- specifická oblast – účelově zaměřený GIS

 

 • Umožňuje vytvářet vazby mezi daty a zobrazovat souvislosti v mapě
  • V rámci jednoho tématu -  PVO – RVO- SVM-svítidlo – analýzy dat volné sloupy, spotřeby…
  • V rámci různých témat – PMK – PDZ – ZÚ
  • Umožňuje vyhledávat v datech – kombinace atributů

 

 • Umožňuje zanášet si vlastní data – grafická i popisná – zakreslovat nové objekty, zapisovat aktuální informace (evidence oprav, kontrol, dat z čidel)

 

 • Umožňuje pohybovat se v reálných vzdálenostech – měření z mapy – souvislosti objektů - souřadnice

 

 • Umožňuje uchovávat historii změn a tak sledovat vývoj území, porovnávat vlivy

 

 • Umožňuje Napojení na různé další agendy – data, která zákazník vede v jiných SW, databázích, ale mají vztah k území: (ČÚZK, VITA)

 

 • Umožňuje získat datové výstupy
  •  grafické – mapové kompozice – tisky předem nadefinovaných údajů
  • Popisné – tiskové sestavy- exporty do XLS

 

 • Spojuje data vlastní i data externí – wms služby

 

 • Umožňuje modelovat situace na základě známých informací o území  a zadaných parametrů