Je možné vložit do GIS ortofotomapy našeho území od Krajského úřadu?

Ortofotomapa je speciálně upravený kolmý letecký snímek zemského povrchu. Je možno ho vložit a využívat v Promebě. Umístí se do skutečných souřadnic a pak se může v Promebě znázornit např. překrytí hranic parcel KN i ZE a ortofotomapy a srovnat tak skutečnost s katastrální mapou.