Přehled témat zaváděných do GIS

 

Adresní body

Bonitní mapa

Cenová zonace

Cyklotrasy

Historické letecké snímky (1953)

Historie prodeje obecního majetku

Historické mapy

Historické letecké snímky

Hranice aglomerací

Hranice částí obce

Hranice honiteb

Hranice CHKO

Hranice městské památkové rezervace
a památkových objektů

Hranice správních oblastí

Hranice zastavěného území (intravilánu)

Hraniční parcely (parcely sousedící
s hranicí zájmového k. území)

IS - elektro

IS - kabelová televize

IS - kanalizace

IS - místní rozhlas

IS - optický kabel

IS - plyn

IS - sdělovací vedení

IS - teplovodní potrubí

IS - voda

Katastr nemovitostí

Klad mapových listů KN

Komplexní pozemkové úpravy

Lesní hospodářská osnova

Meliorace

Měřené body

Ortofotomapa

Pasport domů

 

 

 

 

Pasport dopravního značení

Pasport hřbitova

Pasport kanalizace

Pasport místního rozhlasu

Pasport místních komunikací

Pasport mostů

Pasport obecních bytů

Pasport odpadových nádob

Pasport památek, pomníků

Pasport psů

Pasport studní

Pasport územních systémů ekologické stability

Pasport veřejného osvětlení

Pasport zeleně

Pozemky určené k plnění funkcí lesa

Pozemky využívané zemědělci

Pronájem obecních pozemků

Rastrová základní mapa 1:10 000

Rastrová základní mapa 1:50 000

Stav KN před DKM

Stromové aleje

Technická mapa

Technická mapa vodovodů a kanalizací

Turistické stezky, běžecké trasy

Uliční síť

Umístění staveb

Územně analytické podklady

Územní plán

Věcná břemena

Veřejná prostranství

Volební okrsky

Vrstevnice

Významné krajinné prvky

Zájmové body

Záplavové území