Komplexní tvorba GIS

    geodetický přístrojgeodetická činnost

DIGIS,spol. s r.o.poskytuje v rámci svého působení geodetické služby, které jsou zaměřené na katastr nemovitostí, inženýrskou geodézii a účelové mapování.      

Katastr nemovitostí je veřejný soubor údajů o nemovitostech, zahrnující jejich popis, soupis, geometrické a polohové určení a zápis práv k těmto nemovitostem. Za účelem snadného zvládnutí všech operací v této oblasti, nabízíme následující služby:

 • Geometrické plány pro rozdělení pozemků
 • Geometrické plány pro rozdělení kultur pozemků, pro optimalizaci daňových odvodů
 • Geometrické plány pro vyznačení věcného břemene
 • Geodetické zaměření pozemku
 • Vytýčení hranic pozemků a vlastnických hranic
 • Zápisy práv do katastru nemovitostí
 • Poradenství v oblasti katastru nemovitostí

Inženýrská geodézie řeší problémy s budováním vytyčovacích sítí, vytyčováním a měřením prostorové polohy stavebních objektů, zaměřování území pro projekt a mnoho dalších. Naše firma vám poskytne komplexní služby řešící tuto problematiku:

 • Výškové a polohové bodové pole, body vytyčovací sítě stavby
 • Polohopis a výškopis zájmového území
 • Zaměření podkladů pro projekční práce, včetně zajištění průběhů inženýrských sítí
 • Zaměření liniových staveb, nadzemních a podzemních inženýrských sítí
 • Zaměření fasád a podkladů pro pasportizace budov
 • Zaměření a výpočty kubatur, zpracování 3D digitálního modelu terénu
 • Zaměření pro skládky materiálu nebo pro lomové dobývání
 • Určování výšek objektů a staveb, spádových parametrů, nivelační pořady
 • Zaměřování a vyhodnocování podélných a příčných profilů terénu
 • Vytyčování stavebních objektů, včetně liniových staveb a podzemních inženýrských sítí
 • Zaměření skutečného provedení stavby
 • Zpracování dokumentace skutečného provedení dle směrnic správců sítí,např. ČEZ DS,E.ON,ČEPS, RWE, OVaK, SmVaK, Telefónica O2, T-Mobile, UPC, ČD-Telematika a další

Účelové mapování představuje sběr dat pomocí geodetických metod, realizovaný jako podklad pro konkrétní technický záměr. Společnost DIGIS, spol. s r.o. vám pomůže v těchto oblastech:

 • Tvorba a aktualizace digitálně technické mapy
 • Základní mapy závodů a sídlišť
 • Měření pro tvorbu digitální mapy obcí, pro geografické informační systémy
 • Digitalizace geodetických map
 • Pasportizace místních komunikací a dopravního značení
 • Pasportizace veřejného osvětlení a městského mobiliáře
 • Pasportizace vodovodních a kanalizačních řadů
 • Pasportizace veřejné zeleně, hodnocení dřevin

Dodržování norem a předpisů na výše uvedených činnostech jsou garantovány úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem.

Kontakty

Oddělení geodetických činností

Ing. Tomáš Karhánek

vedoucí oddělení

+420 596 938 987 - kl. 26

+420 774 745 365