Projekt OP LZZ - Podporujeme Vaši budoucnost

 

Název operačního programu: OP Lidské zdroje a zaměstnanost
Název globálního grantu: Adaptabilita a konkurenceschopnost - č.  CZ.1.04/1.1.02
Název prioritní osy: Adaptabilita - č. 4.1
Název oblasti podpory:   Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků - č. 4.1.1.
Název výzvy:  Výzva pro předkládání GP 1.1 - Školení je šance - č. 35
Název IPRM: Integrovaný plán rozvoje Statutárního města Ostrava - Pól rozvoje - kód MS/006
Název aktivity IPRM:                     Tvorba a realizace vzdělávacích programů
Datum zahájení projektu:  15.1.2010
Datum ukončení projektu:  14.1.2012

 

Název projektu: Posílení adaptability a konkurenceschopnosti zaměstnanců DIGIS, spol. s.r.o. prostřednictvím efektivního vzdělávání

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.00298

Cíle projektu: hlavním cílem je zvýšit adaptabilitu zaměstnanců a konkurenceschopnost společnosti prostřednictvím zvyšování odborných znalostí zaměstnanců a zlepšením jejich dovedností a kompetencí.

Specifické cíle projektu: rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí zaměstnanců, RLZ s využitím inovativních přístupů (b-learning) a posílení udržitelnosti pracovních  míst

Cílů chceme dosáhnout osobní účastí zaměstnanců na vzdělávacích aktivitách realizovaných moderními výukovými metodami a vzděláváním formou firemních seminářů s využitím b-learningu.

Výstupy projektu:

 • realizace 4 vzdělávacích programů odpovídajících potřebám CS
 • proškoleno 19 osob
 • 193 úspěšných absolventů kurzů
 • materiály z realizovaných školení
 • monitorovací zprávy + B-learning

Výběrové řízení na dodavatele vzdělávacích služeb:

Datum zahájení výběrového řízení:        05. 02. 2010

Datum ukončení výběrového řízení:       24. 02. 2010 ve 12:00 hod.

Členové projektového týmu:

statutární zástupce: Ing. Libor Štefek
projektový manažer (kontaktní osoba): Ing. Libor Štefek
administrativní asistent: Anna Kubenková

 

Dne 21. srpna 2012 jsme obdrželi schválenou závěrečnou monitorovací zprávu, a tím definitivně ukončili projekt: "Posílení adaptability a konkurenceschopnosti zaměstnanců DIGIS, spol. s r.o. prostřednictvím efektivního vzdělávání." Nejlépe hodnocenými kurzy byli Time a stres management a Komunikace v obtížných situacích. U těchto výše uvedených kurzů hodnotili účastníci kladně především výklad lektora, profesionální přístup lektora jak k účastníkům, tak k probíranému učivu. Skupiny přistupovaly ke vzdělávání ve většině případů aktivně, atmosféra na seminářích byla příjemná, školení probíhala v přátelském duchu. Účastníci byli otevření ke vzdělávání. Kurzy probíhaly ve výborné atmosféře, účastníci byli aktivní a zapojovali se do diskuze.

Ze všech školení vyplynuly tyto návrhy pro další rozvoj účastníků:

 • dále trénovat situace a modelové případy
 • dodržet aktivity z akčních plánů a začlenit je do praxe, využít skupinové motivace s kolegy
 • efektivní komunikace
 • řešení konfliktních situací
 • sociální percepce, mezilidské vztahy
 • doporučeny školení v oblasti moderace, facilitace a řízení týmové práce - potenciál u účastníků    byl, ale nemají dkostatečně zažité principiální moderační postupy
 • komunikace a práce v týmu
 • konfliktní situace a zvládání stresu
 • pracovní právo